Hvorfor mediation?

Mediation er et mindset og en metode til konfliktløsning og relationsudvikling. Mediation bidrager til at styrke og udvikle bæredygtige relationer bagom uenigheder, stridspunkter og konflikter. Hele grundlaget i mediation er en inkluderende tilgang og hviler på, at parterne bedst selv ved, hvad de har brug for og derigennem støttes til at finde en løsning.

Som mindset sigter Mediation direkte mod at skabe fælles forståelse og udvikle samarbejdsprocesser, som i sig selv er problemknusende. Mediation som metode bruges, når en mediator som uvildig tredjepart medvirker til at løse konkrete uenigheder og konflikter.

Hvornår mediation?

Konflikter handler om mennesker og de følelser, der kommer i klemme. Uanset om der er tale om en mindre uenighed med en kollega eller en større konflikt mellem flere på ens arbejdsplads, vil behovet for genoprejsning, respekt, anerkendelse, retfærdighed osv. ofte fylde mere end selve sagen. Konflikter, som griber ind i relationen, er derfor ikke længere rationelle, og kan derfor heller ikke løses ved en rationel og sagsorienteret tilgang.

Behovet for mægling/mediation opstår altså, når parterne er kørt fast og ikke længere fungerer i samarbejdet til skade for både mennesker, kerneopgave og organisation.

Mediation er en effektiv og bæredygtig metode til at løse en konflikt/uenighed, hvis flest mulige af de følgende kriterier er opfyldt:

 • Drøftelser eller forhandlinger er gået i hårdknude
 • Begge sider har bevidstheden om, at der er en konflikt
 • Der ønskes og søges en enighed/aftale, hvor ingen af parterne taber ansigt
 • Når løsningen handler mindre om at få ret og mere om at finde en for begge parter fair og acceptabel løsning
 • Parterne kender hinanden eller er på anden måde relateret til hinanden
 • Parterne ønsker at have, har eller er nødt til at have kontakt/en relation også i fremtiden
 • Et dyr og langvarig retsstrid ønskes undgået
 • Ud over sagens kerne er også personlige temaer en årsag til konflikten
 • Begge parter er motiverede for selv at indgå i og tage ansvar for løsningen af konflikten
 • Der er ingen alt for skæv og/eller store magtulighed mellem parterne

Hvordan?

Som mediator går jeg ind i hårde og spændte konflikter og hjælper til løsning med fokus på at genetablere tilliden og få samarbejdet og relationen tilbage på rette kurs. Jeg bevæger mig i feltet fra forebyggelse af konflikter til hjælp med håndtering og hen til decideret mægling i en aktuel konflikt.

Kernen i mediation er, at begge parter i konflikten får mulighed for at delagtiggøre og forstå hinandens synspunkter og bevæggrunde. Metoden fokuserer på at flytte fokus fra ret/uret og rigtigt/forkert, til at finde en løsning, der varetager parternes behov og udnytter de interne modsætninger konstruktivt, så begge parter ser sig som vindere.

Metoden sikrer, at parterne undervejs i processen selv udvikler en for dem bæredygtig løsning, hvor begge kommer ud med langt mere end blot et simpelt kompromis.

I RisbjergRelation arbejder vi med afsæt i facilliterende mediation:

Trin 0: Forberedelse og åbning af processen, herunder fortrolighedsaftale og rammer for processen

Trin 1: Parternes frie fortælling – der redegøres for konflikten

Trin 2: Behov og interesser bag positionerne afdækkes – problemfelter opstilles og afgrænses

Trin 3: Brainstorm på løsningsmuligheder – parterne udvikler alternative løsninger

Trin 4: Designfase hvor aftalen opbygges – forhandling og beslutning om løsningsmodeller

Trin 5: Aftalen indgås, og der opstilles handlingsplan

Trin 6: Opfølgning på og implementering af aftalen

Erfaring med mediation

RisbjergRelation arbejder med mediation i erhvervsmæssig sammenhæng og har gennem de seneste 8 år medieret i en lang række af vidt forskellige konflikter af kortere eller længere forløb. I over 90% af mediationerne har parterne fundet tilbage til samarbejdet og er gået styrket derfra. Også i magtskæve relationer – og hvor det ellers fra parternes side syntes håbløst.

Vi har erfaring med brug af mediation ved:

 • konflikter i bestyrelser og frivillige organisationer og NGO’er
 • konflikter i projektteamet, styregruppen eller med/blandt interessenterne
 • konflikter på arbejdspladser mellem kollegaer, ledere samt større grupper/afdelinger på forskellige niveauer i organisation
 • konflikter i skoler, institutioner, på uddannelsesinstitutioner
 • konflikter i tværkulturelle og internationale relationer og grupper
 • konflikter i forbindelse med familiestridigheder, nabostridigheder, skilsmisse

Etik i mediation

Etik er en selvfølgelighed hos RisbjergRelation. Disse etiske principper er bindende for os. Se mere her om vores etik i mediation.

Vi følger EU´s etiske regler for mediatorer – EU – Code of Conduct for Mediators.

Værd at vide:

 • Mediation vinder mere og mere frem som en anderledes og nytænkende model til løsning af konflikter og udvikling af relationer.
 • Både organisationer, virksomheder og forbund bruger mediation som et konkret værktøj til udvikling af samarbejder samt forebyggelse og håndtering af negative konflikter.
 • Danmark er et af de lande I verden, som har de højeste udgifter til konfliktløsning. Hvis danske virksomheder reducerer deres udgifter til juridiske konflikter med blot 10 %, vil de øge deres omsætning med et beløb svarende til 3.300 nye fuldtidsjob årligt. (Anm. RisbjergRelation: Indregner man reduktion af omkostninger og udgifter til ikke-juridiske personale-, medarbejder- og samarbejdskonflikter, vil omsætningsstigningen være langt højere).

Kilde: Mediationsinstituttets hvidbog – Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv” 2016